Uplynulo 220 let od narození Františka Sušila

František Sušil (14. 6. 1804 – 31. 5. 1968) byl moravský teolog a římskokatolický kněz. Profesor Nového zákona v Brněnském alumnátu, kde po dobu 31 let svého působení vychoval mnoho kněží, svých následovníků. Byl zbožný, skromný, asketický, Písmo sv. znal nazpaměť a miloval Boha a církev a vlast nadevše. Stal se čelným představitelem obrozeneckých snah v prosazování všeslovanské cyrilometodějské ideje. Aktivně se podílel na přípravách jubilea (1863) příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Podílel se na vzniku časopisu Cyril a Metod v Olomouci (1849) a v Brně roku 1850 podpořil založení Dědictví sv. Cyrila a Metoděje jako centra pro šíření vzdělanosti, mravnosti a vlastenectví mezi širokými  lidovými vrstvami.

K šíření národní a náboženské obrody Moravy významně přispěl Šebestián Kubínek – apoštol dobrého tisku, který knihy roznášel, prodával a rozdával, zakládal farní a školní knihovny.  

Oba tyto představitele moravského národního obrození 19. století představila naše komentovaná výstava.