Svátek plný světla a zasvěcení

Svátek připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk svěcení svíček hromniček, které se během bouřek zapalovaly, dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami, živelnými katastrofami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.

Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života. 
Oslava Dne zasvěceného života se bude konat také v brněnské diecézi, kde se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně setkají řeholníci, řeholnice a zasvěcené osoby, v  sobotu 4. února 2023. Setkání bude zahájeno přednáškou P. Gorazda Krušiny, O.Praem. Po přednášce bude následovat pontifikální bohoslužba, které bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul a při které přítomní obnoví svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem.

Vzpomínka na svátek Uvedení Páně do chrámu provází věřící celý rok, když se v breviáři modlí krásnou modlitbu, tzv.  Simeonovo kantikum (Lk 2, 29-32). 

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji,
    neboť moje oči uviděly tvou spásu, 
kterou jsi připravil pro všechny národy:
    světlo k osvícení pohanům, 
a k slávě tvého izraelského lidu.